Kiedy lekarz popełnia błąd?

Niewątpliwie każda z nas, każda rodzina korzysta z opieki medycznej. Ze względu na problemy z finansowaniem publicznych szpitali, kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia, limitami usług, coraz częściej w mediach pojawiają się informacje na temat incydentów związanych z nieprzyjęciem pacjenta do szpitala, z błędnymi diagnozami czy też z błędami lekarskimi.

We współczesnym świecie niestety takie wypadki mają miejsce. W jaki sposób jednak powinniśmy postąpić, kiedy przydarza się to naszej rodzinie. Co jest błędem medycznym?

Przez pojęcie błędu medycznego określa się takie działania lub zaniechania lekarza, które są sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami aktualnej wiedzy i praktyki z zakresu medycyny. Lekarz z racji charakteru i wagi swojej działalności, polegającej na ochronie
zdrowia i życia, jest zobowiązany do szczególnej staranności. Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami
etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

Błąd w sztuce lekarskiej może polegać na błędzie w diagnozie choroby. Jest to jednak kwestia względna i bardzo trudna do stwierdzenia. Ocena, czy dane zachowanie lekarza należy zakwalifikować, jako błąd w sztuce, należy zawsze do biegłego lekarza danej specjalności. Błędna diagnoza nie może stanowić podstawy odpowiedzialności lekarskiej, aby lekarz był winny konieczne jest wykazanie, że jego postępowanie było niezgodne z regułami postępowania obowiązującymi w tym zawodzie i jaki wpływ miało na postawienie błędnej diagnozy lub spowodowanie uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Trzeba podkreślić, że lekarz ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa swego działania lub zaniechania.

W przypadku doznania szkody w wyniku błędu lekarza Pacjent może ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. W celu otrzymania odszkodowania, wina lekarza musi zostać udowodniona. W celu dochodzenia roszczeń z tytułu błędu lekarskiego należy wnieść  powództwo o odszkodowanie za szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną szkodę. Zgodnie z art. 444 Kodeksu cywilnego odszkodowanie może obejmować wydatki poniesione w związku  z koniecznością leczenia następstw wywołanego przez lekarza błędu. Sąd może zadecydować ponadto o przyznaniu pieniężnego zadośćuczynienie za krzywdę niematerialną jaką jest na przykład cierpienie. Ogólna zasada wynikająca z art. 361 § 2 k.c. zakłada, iż naprawienie szkody poniesionej przez pacjenta obejmuje straty, jakie poszkodowany poniósł oraz korzyści, jakie mógłby osiągnąć  gdyby mu szkody nie wyrządzono.  Lekarz może ponieść zarówno odpowiedzialność karną, jak i cywilną. Zakład opieki zdrowotnej, którego lekarz dopuścił się błędu w sztuce lekarskiej także może ponieść z tego tytułu odpowiedzialność jako podmiot zbiorowy.

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat 3 od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie odpowiedzialnej do jej naprawienia, nie dłużej niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W praktyce – 3 lata od dnia zdarzenia.

Aby udowodnić poniesioną szkodę, poszkodowany powinien zebrać pełną
dokumentację medyczną obrazującą pełną historię choroby
. Dokumenty te
posłużą jako dowód w procesie przed Sądem.

Aby powództwo było skuteczne, istotne jest zebranie licznych dowodów, również od lekarzy
specjalistów, gdyż w ewentualnym procesie sądowym obowiązek
 udowodnienia szkody spoczywa na poszkodowanym. Ostatnio także coraz częściej pojawiają się w mediach informacje na temat wzrostu kwot odszkodowań uzyskiwanych za błędy medyczne. Sądy też coraz częściej rozstrzygają takie spory na korzyść pacjentów. Zatem w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu trzeba koniecznie rozważyć możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s