Mediacje

O możliwości prowadzenia mediacji w sprawach spornych warto wiedzieć. Czasami daje to uniknąć trudnych, długotrwałych i kosztownych procesów sądowych, które nigdy nie wiadomo jak się zakończą.

Co to są mediacje?

Jest to postępowanie podczas, którego strony próbują osiągnąć porozumienie w celu zakończenia sporu, który pomiędzy nimi wystąpił. W takim postępowaniu korzysta się z pomocy mediatora.

Jak skierować sprawę do mediacji?

Same strony mogą zdecydować się na mediacje, bądź gdy sprawa trafiła już do sądu, sąd może  zaproponować podjęcie mediacji lub zarządzić ją z urzędu.

Czy są przepisy, które regulują takie postępowanie?

Zdecydowanie tak. Określają to przepisy zawarte w kodeksie postępowania cywilnego. Przepisy te opisują także sposób procedowania przed mediatorem.

Jak to wygląda?

Spór, jaki powstał między stronami, może zostać rozwiązany w drodze mediacji. Mediacje prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego do mediacji.

Strony jeśli nie czują się na siłach, aby same występowały podczas mediacji, mogą oczywiście skorzystać z fachowej pomocy pełnomocników.

Chcąc skorzystać z tej instytucji należy zwrócić się do mediatora – osoby niezależnej i bezstronnej. Osoba mediatora wymaga akceptacji obu stron sporu, a jej zadaniem jest, poza wyjaśnieniem stronom zasad mediacji oraz dążenia do polubownego rozwiązania sporu, także czuwanie nad procedurą jego rozwiązywania oraz zapewnienie stronom ochrony przed eskalacją konfliktu. W przypadku bardzo silnego sporu mediator może również pośredniczyć w komunikacji między stronami. Wybór rozwiązania i opracowanie końcowego porozumienia zależy jednak od samych stron.

Kto może być mediatorem?

Może nim być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.

Mediatorem nie może być sędzia, ale ten zakaz nie dotyczy sędziów znajdujących się w stanie spoczynku.

Mediator prowadzący takie postępowanie powinien zachować bezstronność i obiektywizm.

Jeśli chcemy złożyć wniosek o mediację.

Wszczęcie mediacji przez strony następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji z dołączonym dowodem doręczenia drugiej stronie odpisu tego wniosku.

Wniosek taki powinien zawierać oznaczenie stron, dokładne określenie żądania, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony oraz wymienienie załączników. Jeśli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się odpis tej umowy.

Mediator po otrzymaniu wniosku niezwłocznie ustala termin i miejsce posiedzenia mediacyjnego. Wyznaczenie posiedzenia nie jest wymagane, gdy strony zgodzą się na przeprowadzenie mediacji bez takiego posiedzenia.

Z przebiegu mediacji sporządza się protokół. Jeśli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego. Oczywiście strony muszą podpisać ugodę. W przypadku niemożności podpisania ugody, mediator czyni stosowny zapis w tym zakresie w protokole.

Należy pamiętać, że ugoda zawarta przed mediatorem stanowi tytuł egzekucyjny dla stron.

Warto korzystać z tej instytucji, bo jest zawsze szansa na szybkie i polubowne zakończenie sporu. Tak jak kiedyś napisałam, z wyroku sądowego zawsze ktoś jest niezadowolony (oczywiście – strona przegrywająca). W przypadku polubownego załatwienia sporu, nie osiąga się może w stu procentach tego czego oczekiwaliśmy, nie mniej jednak, spór kończy się na osiągniętym kompromisie i mamy sprawę załatwioną.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s