Niepełnosprawni w pracy

Osoby niepełnosprawne borykają się na co dzień z trudami życia. Przy niepełnosprawności ruchowej często mają problemy z pokonaniem barier architektonicznych. Sama miałam kiedyś taką sytuację, jak przyjechała do mnie Klientka na wózku inwalidzkim. Był problem z dostaniem się do biura, bo do windy prowadziły schody, a sama winda jest na tyle mała, że ledwie wózek zmieścił się. Ale to nie jedyne problemy.
Często też niepełnosprawni mają problemy ze znalezieniem pracy, pomimo, że rodzaj niepełnosprawności nie ogranicza ich w tym zakresie.

Może warto, aby pracodawcy byli bardziej otwarci na zatrudnianie takich osób, bo niepełnosprawność wcale nie świadczy o tym, że ktoś do pracy się nie nadaje (oczywiście zależy to od rodzaju niepełnosprawności). Wręcz odwrotnie, takie osoby to często świetni pracownicy, poświęcający się swej pracy i pracujący tak jak osoby w pełni sprawne.

Pracodawcom przysługuje wiele korzyści przy zatrudnianiu takich osób. Podam kilka przykładów, aby nie być gołosłownym i być może przekonać pracodawców, aby otwierali się na przyjmowanie takich osób do pracy.

Korzyści dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje szereg ulg i dodatków, po spełnieniu oczywiście pewnych wymagań.
Poniżej przedstawiam w punktach korzyści jakie przysługują pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne wraz z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania wskazanej korzyści.

1. Dofinansowanie do wynagrodzenia

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

a. Uprawnieni do otrzymania pomocy są pracodawcy:
– zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
– zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %,
– prowadzący zakład pracy chronionej.

b. Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników uzależniona jest od:
– typu pracodawcy,
– stopnia niepełnosprawności zatrudnionych pracowników,
– rodzaju niepełnosprawności

2. Zwrot kosztów przystosowania i adaptacji istniejącego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

 • pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy;
  – refundacja obejmuje adaptację pomieszczeń zakładu pracy, a także zakup urządzeń i oprogramowania na użytek pracownika niepełnosprawnego;
  – maksymalna wysokość pomocy nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia na każde przystosowane stanowisko pracy;
  – zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą.

3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej

a. O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się pracodawca, który:
– prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy;
– nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej wg kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dot. udzielania pomocy publicznej;
– przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

b. Warunki otrzymania zwrotu i ich wysokość:
– maksymalna wysokość pomocy na wyposażenie jednego stanowiska wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia;
– warunkiem otrzymania zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku;
– zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą;
– zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy.

4. Refundacja kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

 • pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne i zorganizuje dla nich szkolenie może ubiegać się o refundację poniesionych kosztów ze środków PFRON;
  – zwrotu kosztów – do wysokości 80% (nie więcej jednak niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia) – dokonuje starosta na warunkach określonych w umowie z pracodawcą;
  – aby uzyskać refundację pracodawca składa wniosek do powiatowego urzędu pracy bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy;
  – refundacja nie może dotyczyć kosztów poniesionych przez pracodawcę przed podpisaniem umowy.

5. Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

 • pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego może otrzymać ze środków PFRON zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy;
  – liczba godzin przeznaczonych na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekroczyć 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu;
  – zwrotu kosztów dokonuje starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą;
  – refundacja nie może dotyczyć kosztów poniesionych przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy.

6. Obniżenie wysokości wpłat na PFRON

 • pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy musi dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  – obowiązkowi temu nie podlegają pracodawcy osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%.
  – pracodawca może obniżyć wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jeżeli zatrudni osoby ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy, w tym przewlekłymi chorobami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym (osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności może być policzona 4-krotnie, a ze stopniem umiarkowanym 3-krotnie).

Reasumpcja:

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną, może starać się o:
1. zwrot kosztów:
a. adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób;
b. adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
c. zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
d. rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt a-c;
2. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonych przez PEFRON);
3. refundację kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej;
4. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej;
5. zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych;
6. obniżenie wpłat do PFRON.

Ponadto powiatowy urząd pracy oferuje takim pracodawcom usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, obejmujące:

1. doradztwo w określaniu wymagań dotyczących stanowiska pracy zgłoszonego w ofercie pracy do urzędu,
2. dobór kandydatów spośród bezrobotnych lub poszukujących pracy na zgłoszone w ofercie pracy stanowisk
3. wspieranie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników.

Pracodawcy, widzicie ile korzyści prawo przewiduje dla Was. Zatem może warto zastanowić się nad zatrudnieniem takich osób. Macie szanse pozyskać, pomimo niepełnosprawności, dobrych pracowników, uzyskać dzięki temu wiele korzyści finansowych, a przede wszystkim pomóc niepełnosprawnym. Sami zaś niepełnosprawni, dzięki Wam mogą uzyskać pracę, odnaleźć się w świecie ludzi sprawnych i często odzyskać sens życia, którą utracili wraz z utratą zdrowia.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s