KONTROLA NIE TAKA STRASZNA JAK JĄ MALUJĄ – SKARBÓWKA

Drogie Panie, tym razem zajmiemy się kontrolą naszych Firm przez Urzędy Skarbowe. Wiemy, że podatki trzeba płacić i to jest kwestia bezsporna. Nie mniej jednak podatki to sprawa skomplikowana i nie do końca przejrzysta. Na co dzień spotykamy różne interpretacje przepisów, które czasami wzajemnie się wykluczają. No cóż, musimy jednak radzić sobie w rzeczywistości i otoczeniu prawnym takim jakie ono jest.

Jeśli spotka nas to nieprzyjemne zdarzenie jakim jest kontrola Urzędu Skarbowego, prześledźmy jakie mamy uprawnienia jako podmiot kontrolowany, bo naprawdę warto korzystać z przysługujących nam uprawnień.

Przede wszystkim kontrola podatkowa jest prowadzona w celu ustalenia, czy kontrolowany podmiot wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. Zatem nie może być mowy o dowolności sprawdzenia przez US tego co „przyjdzie im do głowy”.

Ważne i istotne jest to, że przed rozpoczęciem kontroli skarbowej przedsiębiorca ma szansę na korektę faktur kosztowych i zakupowych, nieprawidłowych zapisów w KPiR czy deklaracjach podatkowych. Te ostatnie można zmodyfikować za pomocą deklaracji korygującej wysłanej razem z uzasadnieniem określonych zmian. Podatnik powinien pamiętać też o uiszczeniu ewentualnych zaległości podatkowych – razem z ewentualnymi odsetkami za zwłokę.

Organ podatkowy zawiadamia kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, poza wyjątkami określonymi ustawowo. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika – pracownikom tego urzędu.

Wszczęcie kontroli następuje z chwilą doręczenia kontrolowanemu lub osobie upoważnionej do jego reprezentowania – upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazania legitymacji służbowej, z wyłączeniem gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia – kontrolę wszczyna się po okazaniu legitymacji służbowej.

Istotną informacją dla przedsiębiorców jest to, że nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli z wyłączeniem przypadków wymienionych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Jakie mamy uprawnienia?

Przedsiębiorca, w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, może wnieść do organu podejmującego i wykonującego kontrolę – na piśmie, sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli, czynności z naruszeniem poszczególnych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Kontrolowany ma także prawo do czynnego udziału w każdym stadium kontroli podatkowej. Czynności kontrolne prowadzone są w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego wskazanej. Kontrolowany może zrezygnować z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

 Czy protokół to ważny dokument?

To jest bardzo ważny dokument, bowiem zawiera miedzy innymi opis dokonanych ustaleń faktycznych, dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów, ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli.  Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

Warto ten dokument dokładnie przeczytać i przeanalizować, bowiem kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w tym terminie, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

W przypadku złożenia zastrzeżeń, kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

Po zakończeniu kontroli podatkowej, kontrolowanemu przysługuje prawo do skorygowania deklaracji podatkowej.

Ponadto:

Bywają przypadki, gdy choroba lub kluczowe spotkanie biznesowe uniemożliwiają przedsiębiorcy udział w kontroli skarbowej. W takim przypadku możliwe jest wskazanie osoby fizycznej upoważnionej do reprezentacji podatnika w czasie kontroli skarbowej – trzeba to zrobić w formie pisemnej. Zgłoszenie należy skierować do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie opodatkowaniem PIT i CIT, a także do wójta burmistrza lub prezydenta miasta.

Taki reprezentant – o ile w upoważnieniu nie zostały zawarte inne instrukcje – domyślnie upoważniony jest do:

  • odbioru zawiadomienia o nadchodzącej kontroli skarbowej,
  • wyrażenia zgody na rozpoczęcie kontroli przed minięciem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,
  • odbioru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli skarbowej,
  • zakończenia kontroli skarbowej,
  • złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wszystkich czynności kontrolnych.

Inną możliwością jest nadanie pełnomocnictwa – osoba, która je otrzyma, ma większy zakres uprawnień. Ma prawo do działania w imieniu oraz na rzecz przedsiębiorcy udzielającego pełnomocnictwa w formie pisemnej lub ustnej. Oryginał pisemnego pełnomocnictwa (albo jego właściwie poświadczony odpis) powinien być przedłożony do dokumentacji kontroli skarbowej, zaś ustne należy zgłosić do protokołu.

Droga sądowa.

W przypadku wydania decyzji, która w naszej ocenie jest bezprawna, niesprawiedliwa, niezgodna z przepisami, zawsze przysługuje nam dochodzenie swoich praw na drodze sądowej, choć wiemy, że czasami jest to droga wyboista i trudna. Niezależnie jednak od tego, zawsze warto walczyć o swoje racje dla dobra swojego i swojej firmy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s