Plan jest potrzebny.

Plan jest potrzebny.

Kilka tygodni temu wspominałam na blogu, że obecnie w prawie mamy sporo zmian i nowości. Te zmiany dotyczą m.in. procedury cywilnej, czyli postępowania przed sądami cywilnymi.

Jedną z nowości wprowadzonych do Kpc (czyli Kodeksu postępowania cywilnego) jest obowiązek sporządzania planów rozpraw.

Założeniem ustawodawcy, aby wprowadzić taką instytucję było m.in. aby strony procesu mogły realnie wpływać na kształtowanie przebiegu sprawy.

Po posiedzeniu przygotowawczym, gdy zostanie sporządzany plan rozprawy, zdaniem pomysłodawców tych regulacji, Strony będą wiedziały jakie czynności zostaną przeprowadzone, w jakim czasie oraz w jakim terminie mogą spodziewać się orzeczenia. To planowanie także ma na celu wpłynąć na szybkość prowadzonego postępowania. Czy założenia, które przyświecały tymże zmianom ziszczą się, jak zwykle czas i praktyka pokaże.

 

Na czym to planowanie będzie polegało?

Zgodnie z przepisami odnoszącymi się do materii związanej z planowaniem rozpraw, gdy podczas posiedzenia przygotowawczego, służącego rozwiązaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń, zwłaszcza rozprawy, nie uda się tegoż sporu rozwiązać, wówczas, przy udziale Stron, sporządza się plan rozprawy.

 

Co ma zawierać taki plan?

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że plan musi zawierać rozstrzygnięcia co do dowodów. Ponadto może w nim znaleźć się:

1) dokładne określenie przedmiotów żądań stron, w tym rozmiar dochodzonych świadczeń wraz z należnościami ubocznymi;

2)     dokładnie określone zarzuty, w tym formalne;

3)     ustalenie, które fakty i oceny prawne pozostają między stronami sporne;

4)     terminy posiedzeń i innych czynności w sprawie;

5)    kolejność i termin przeprowadzenia dowodów oraz roztrząsania wyników postępowania dowodowego;

6)     termin zamknięcia rozprawy lub ogłoszenia wyroku;

7)    rozstrzygnięcia innych zagadnień, o ile są niezbędne do prowadzenia postępowania.

W planie rozprawy można się odwoływać do pism procesowych Stron.

 

Istotne elementy planu.

W tych nowych przepisach warto zwrócić uwagę, że w planie rozprawy mają być ujęte wszystkie dowody oraz fakty, które mają być wykazane, czy też zaprezentowane podczas postępowania dowodowego. Nie ujęcie tychże jest o tyle ryzykowne, że późniejsze zgłoszenie dowodów, może powodować ich pominięcie, co jak wiadomo w znaczący sposób może wpłynąć na treść orzeczenia.

Sąd  będzie zobligowany do zawarcia w planie rozprawy rozstrzygnięć co do wniosków dowodowych Stron. Plan rozprawy zastąpi w tym zakresie postanowienia dowodowe. Rozstrzygnięcia te powinny odpowiadać wymogom formalnym określonym w przepisach Kpc

Następnym istotnym elementem jest to, że przygotowując plan rozprawy Strony, przy pomocy Sędziego, ustalą,  które fakty lub oceny prawne pozostają między nimi sporne.  To ma dać m.in. odpowiedź na czym zasadzać się będzie dany spór.

 

Warto też zwrócić uwagę, że ten plan rozprawy nie jest taki „sztywny”, jakby się wydawało, bowiem przepisy dopuszczają uwzględnienie innych kwestii, które są istotne dla danej sprawy. Te dodatkowe kwestie mogę być ujęte w planie na wniosek Stron lub może to nastąpić z inicjatywy Sędziego.

 

Harmonogram

Bez tego się nie obejdzie. Co do zasady, jeśli jest to możliwe wyznacza się jeden termin. Natomiast jeśli materiał dowodowy nie pozwoli na rozstrzygnięcie sprawy na jednym terminie, wówczas Sędzia od razu wyznacza kolejne terminy rozpraw. Istotne jest to, że zakłada się, iż terminy kolejnych rozpraw mają odbywać się w krótkich odstępach czasu. Strony ustalając wraz z Sędzią harmonogram ma podać w przybliżeniu czas na przesłuchanie świadków, jeśli takowe dowody są zgłoszone, czas potrzebny na przeprowadzenie dowodów z dokumentów, itp. Na etapie postępowania przygotowawczego Strony będą mogły wystąpić o opinię biegłego, jeśli ten będzie konieczny.

 

Przy planowaniu harmonogramu, może okazać się, że Strony postępowania nie podejmują działań i są bierne w swojej postawie, wówczas niezbędne rozstrzygnięcia w tym zakresie będzie podejmował po prostu Sąd.

 

Co na koniec?

Sporządzony plan rozprawy, Strony będą musiały przyjąć poprzez podpisanie go. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, że któraś ze Stron nie zechce podpisać tego dokumentu, to i tak będzie miał on moc wiążącą. Plan rozprawy jest akceptowany i podpisywany także przez Sędziego. Plan rozprawy stanowi załącznik do protokołu posiedzenia przygotowawczego. Plan rozprawy z urzędu doręcza się stronom. To doręczenie zastępuje zawiadomienie Stron o terminach posiedzeń i innych czynności objętych planem.

 

Zmiany w planie rozprawy.

Jeżeli plan rozprawy stał się nieaktualny, Sąd może w drodze postanowienia dokonać w nim zmiany. Przed wydaniem postanowienia Sąd wysłucha Strony, informując je jednocześnie o zakresie zamierzonej zmiany.

Jeżeli choć jedna ze Stron sprzeciwi się zamierzonej przez Sąd zmianie, przeprowadza się kolejne posiedzenie przygotowawcze. Nie dotyczy to przypadku, w którym zmiana planu rozprawy obejmuje jedynie wyznaczenie dodatkowych terminów przesłuchania objętych planem świadków, biegłych lub Stron.

W razie istotnej potrzeby można sporządzić nowy plan rozprawy. W takim przypadku przeprowadzenie kolejnego posiedzenia przygotowawczego jest obowiązkowe. Pierwotny plan rozprawy traci moc w części, w której nowy plan jest odmienny.

Zmiana planu rozprawy lub wyznaczenie kolejnego posiedzenia przygotowawczego nie powoduje otwarcia terminu do zgłaszania nowych twierdzeń i dowodów.

 

 

Na pozór nie wydaje się to proste. Jak to zwykle bywa, jeśli wprowadzane są w życie nowe regulacje trzeba poczekać, jak to się sprawdzi w praktyce, jak będą sobie z planami radziły Strony postępowania i ich Pełnomocnicy oraz oczywiście sam Sąd.

Poczekamy, zobaczymy. O kolejnych zmianach, niebawem.

 

 

 

5 uwag do wpisu “Plan jest potrzebny.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s