Wartość przedmiotu sporu.

Zapraszam Was do odkrywania kolejnych tajemnic prawa. Nasza droga wiedzie dzisiaj do sądowej procedury cywilnej.

Wiem, wiem, że to może jest nudne i niezrozumiałe.

Zapewniam jednak, że dla osób, które wdają się w cywilny spór sądowy ten wpis bardzo się przyda.

Wobec tego zajmę się dzisiaj czymś co nazywa się wartością przedmiotu sporu, w skrócie „wps”.

Zgodnie z przepisami, wartość przedmiotu sporu w sprawach majątkowych, musi być określona.  Oczywiście wartość tę określa strona powodowa.

W sprawach o roszczenia pieniężne, podana kwota właśnie stanowi tę wartość.

Natomiast w innych sprawach majątkowych powód obowiązany jest także wskazać w pozwie kwotą pieniężną, będącą wartością przedmiotu sporu.

Bardziej szczegółowo wygląda to tak.  

Jeśli powód dochodzi jednym pozwem kilka roszczeń, to po prostu sumuje ich wartość.

Jeżeli sprawa dotyczy świadczeń powtarzających się to tę wartość stanowi  suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania.

Natomiast w sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony  sumę czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok.

Przy umowach zawartych na czas nieoznaczony to jest suma czynszu za okres trzech miesięcy.

W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony – suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok. 

Przy umowach na czas nieokreślony wartość przedmiotu sporu to jest kwota  za okres jednego roku.

W sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa wartość przedmiotu sporu oblicza się przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju nieruchomości.

W sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipotekę wartość przedmiotu sporu stanowi suma wierzytelności. Jeżeli jednak przedmiot zabezpieczenia lub zastawu ma mniejszą wartość niż wierzytelność, rozstrzyga wartość mniejsza.

O czym warto pamiętać?

O tym, że do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego.

Co jest ważne?

Wartość przedmiotu sporu podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.

Natomiast jeśli dochodzona kwota przed Sądem jest wyrażona w walucie obcej trzeba podać równowartość w złotówkach.

Należy także pamiętać, że tę wartość przedmiotu sporu podajemy już w pozwie.

Na koniec warto podkreślić, że Sąd może sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym celu dochodzenie.


Natomiast po doręczeniu pozwu stronie przeciwnej, sprawdzenie, o którym mowa powyżej, także może nastąpić, ale jedynie jeśli pozwany podniesie tę kwestię, aby takie sprawdzenie nastąpiło.  

Jeżeli Sąd w wyniku sprawdzenia wartości przedmiotu sporu uzna się za niewłaściwy, przekaże sprawę sądowi właściwemu; jeżeli jest kilka sądów właściwych – przekaże temu z nich, który wskaże powód.

Na koniec, jeśli w pozwie nie zostanie wskazana wartość przedmiotu sporu i sąd wezwie powoda do uzupełnienia tego braku, a powód tego nie uczyni, wówczas pozew zostanie zwrócony i sprawie nie zostanie nadany bieg.

Widać więc, że to co dzisiaj poruszyłam na blogu w sporach sądowych jest istotne i pomoże przy przygotowywaniu pozwów. Serdecznie Was pozdrawiam i życzę miłego dnia.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s